Site Rengi

Kocdag.net

Basit Usulde Vergilendirme Nedir ? Şartları Nedir ?

Basit Usulde Vergilendirme Nedir ? Şartları Nedir ?

Basit usulde vergilendirme nedir?

Basit usulde vergilendirme, bir hesap dönemi içinde elde edilen gelir ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farka uygulanan vergilendirmedir.

Gerçek usule tabi olan mükellefler gelir vergisi, stopaj vergisi, KDV öderken basit usule tabi olan mükellefler sadece basit usulde ticari kazançlarının vergisini öder. İki usulde de ödenecek vergi tutarı elde edilen kazanca göre belirlenmektedir.

1998 yılında 4369 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan “Götürü usulde vergilendirme” esası kaldırılarak yerine “Basit usulde vergilendirme” esası getirilmiştir.

Basit usulde KDV istisnası

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna tutulmuş olup, bu mükelleflerin KDV Beyannamesi vermesine gerek yoktur.

 • Basit usulde vergilendirilen mükellefler, mal teslimleri ve hizmet ifalarında katma değer vergisi hesaplamayacakları için bunlardan mal ve hizmet alan mükelleflerin indirim konusu yapacakları bir katma değer vergisi tutarı da mevzu bahis değildir.
 • Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden mal ve hizmet satın alan basit usulde vergilendirilen mükellefler, ödedikleri katma değer vergisini gider veya maliyet olarak dikkate alacaklardır.

Ancak, basit usulde vergilendirildikleri ve işlemleri katma değer vergisinden istisna olduğu halde düzenledikleri belgelerde katma değer vergisi gösteren veya “KDV dâhildir” mealinde bir şerhe (belgenin KDV satırını çizerek “KDV dâhildir” yazılması veya KDV satırı yerine belgenin herhangi bir yerine “KDV dâhildir” yazılması durumu değiştirmeyecektir.) yer veren mükellefler, bu belgelerde ayrıca gösterilen veya iç yüzde yoluyla hesaplanan katma değer vergisini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyan edip ödemek zorundadırlar.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Vergi dairesince, üçer aylık dönemler halinde verilecek KDV mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren başlar. Bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin sonundan önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır.

BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Basit usule tabi olmanın genel şartları

 • Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.),
 • İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 2021 takvim yılı için 12.000 TL’yi, diğer yerlerde 2021 takvim yılı için 7.600 TL’yi aşmamak,
 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi’ne tabi olmamak.

Basit usule tabi olmanın özel şartları

 • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2021 takvim yılı için 150.000 TL’yi aşmaması veya yıllık satışları tutarının 2021 takvim yılı için 240.000 TL’yi aşmaması,
 • 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının 2021 takvim yılı için 76.000 TL’yi aşmaması,
 • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2021 takvim yılı için 150.000 TL’yi aşmaması,
 • gerekmektedir.

Kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler;

Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, (1) ve (3) numaralı sıralarda yazılı hadler yerine ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapan mükelleflerin 2021 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2020 tarihi itibarıyla 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilen aşağıdaki hadleri aşmaması gerekmektedir.

2021 yılında beyanname verecek olan mükellefler 2020 takvim yılı için geçerli olan tutarları esas alacaklardır.

Basit usule tabi olmanın avantajları

 • Yasal muhasebe defteri tutma zorunluluğu yoktur.
 • Vergi tevkifatı yapma zorunluluğu yoktur. Ücret ve kira giderleri için muhtasar beyanname verilmez.
 • Üç aylık dönemlerde geçici vergi verilmez.
 • Basit usule tabi mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır. KDV Beyannamesi verilmez.
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi mali müşavirlere de tutturabilirler.
 • Ticari kazançlarına yıllık olarak her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tutarda indirim yapabilirler.
 • Uygun şartları taşımaları halinde ise Genç Girişimci İstisnasından faydalanabilirler. Ancak dikkatli olalım, genç girişimci istisnasından faydalanmayı tercih edenler ticari kazanç indiriminden faydalanamazlar.
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden de yararlanabilirler.
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler.

Basit Usulde Vergilendirmeden Faydalanamayacak Olanlar

 • Ortaklardan herhangi birinin gerçek usulde vergilendirmeye tabi olduğu iş yerlerindeki diğer ortaklar.
 • Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.
 • İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar.
 • Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.
 • Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar.
 • Sigorta prodüktörleri.
 • Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler.
 • Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.
 • Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç).
 • Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler.
 • Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç).
 • Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

Basit usul beyan zamanı ve ödeme süreleri

 • Geliri basit usulde tespit edilen mükellefler 1 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında yıllık beyanlarını beyan etmek zorundadırlar. Ancak bu sene 28 Şubat Pazar gününe denk geldiği için 2020 takvim yılına ilişkin basit usul kazançları 1 Şubat 2021 – 01 Mart 2021 tarihleri arasında beyan edilecektir.
 • Beyan edilecek vergiler iki eşit taksitte 1 Şubat – 1 Mart 2021 ve 1 Haziran – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında ödenecektir.
 • Vergiler, kamu bankalarından, vergi dairesi gişelerinden ya da Gelir İdaresinde kredi kartı bilgileri girilerek ödenebilir.

Ortaklıklarda basit usule tabi olmanın şartları nelerdir?

Ortaklıkların basit usule tabi olup olmadığının tespitinde, iş hacmi ölçüleri ile yıllık kira bedelleri toplu olarak dikkate alınmaktadır. Ortaklıklarda, ortakların birinin gerçek usule tabi olması diğer ortakları da gerçek usule tabi hale getirir. Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen yıllık kira bedeli ve iş hacmi ölçüleri toplu olarak değerlendirilmektedir.

Basit usulde kazanç tespiti nasıl olur?

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış, giderler ve hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır.

Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;

 • Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hasılata,
 • Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere, ilave edilir. Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmaz ve üzerlerinden amortisman hesaplanmaz. Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma hükümleri hariç bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler, ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.

2021 Basit usulde kazanç indirimi nedir?

Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinde açıklanan unsurlara ait tutarları (sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, engellilik indirimi, 13.000 TL’lik kazanç indirimi vs.) indirim konusu yapabilirler. Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin olması ve yapılacak indirimlerin mevzuatta belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir.

Basit usule tabi ticari kazançtan indirim konusu yapılabilecek konular neler?

 • Hayat/şahıs sigorta primleri,
 • Eğitim ve sağlık harcamaları,
 • Basit usulde yıllık kazanç indirimi,
 • Engellilik indirimi,
 • Beyan edilecek gelirden sınırlı olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar ile tamamı indirilebilecek bağış ve yardımlar,
 • Sponsorluk harcamaları,
 • Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar,
 • İktisadi işletmeleri hariç Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,

Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bazı bağış ve yardımlar neler?

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan bağışlar,
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna yapılan bağışlar ve yardımlar,
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan bağışlar,
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna yapılan bağışlar,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlar,
 • Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu kapsamında kurulan ormanlarda ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamı,
 • İlköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca yapılan bağışlar,
 • Üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar,
 • 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun kapsamında kurulan idareye yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları,

2020 Takvim yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2020 yılında elde edilen basit usulde ticari kazanç gelirlerine aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanır.
Gelir vergisine tabi gelirler;

 • 22.000 TL’ye kadar %15
 • 49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL , fazlası %20
 • 120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL) fazlası, %27
 • 600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 44.070 TL) fazlası %35
 • 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL) fazlası, %40

Basit usul vergi beyannamesi ne zaman verilir?

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile usul ve esasları belirlenen Defter-Beyan

Sistemi kapsamında yer alan beyana ait gelirleri sadece basit usulde tespit edilen mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini www.defterbeyan.gov.tr üzerinden gönderebilirler.

 • Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat – 1 Mart 2021 (28 Şubat 2021 hafta sonuna rastladığından) tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden verirler.
 • Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması durumunda, 2020 yılı kazançlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi de 1 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilir.

Ayrıca bu mükelleflerin takvim yılı içinde;

 • Memleketi terk etmesi halinde memleketi terkten önceki 15 gün içinde,
 • Ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde vefat eden kişi namına varislerce, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunulması gerekmektedir.

Basit usul vergi ne zaman ödenir?

2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek olup;

 • Birinci taksitin 1 Şubat – 1 Mart 2021 (28 Şubat 2021 hafta sonuna rastladığından),
 • İkinci taksitin ise 1- 30 Haziran 2021,

tarihleri arasında ödenmesi gerekmektedir.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenir.

Vergi ödemenizi GİB’in www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Basit usulde vergilendirmenin avantajları nelerdir?

 • Basit usulde vergilendirme kapsamında olan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı birtakım kolaylıklar sağlanmıştır.
 • Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, defter tutmaz,
 • Geçici vergi beyannamesi vermez ve geçici vergi ödemez,
 • Vergi tevkifatı yapmaz ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermez (5510 sayılı Kanuna göre sigortalı çalışanları bildirmekle yükümlü olanlar, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorundadır.),
 • Basit usulde vergilendirilen mükellefler, teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır, KDV Beyannamesi vermezler.
 • Ticari kazançlarına 2021 için 14.000 TL kazanç indirimi yapılır,
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz,
 • Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Bu istisna ile 14.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz),
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanabilirler.

Basit usule tabi mükelleflerin defter tutma yükümlülüğü var mı?

Basit usulde vergilendirilenler defter tutmaz. Bu mükellefler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.

Basit usulde Vergi Levhası alma ve bulundurma nasıl olur?

Basit usule tabi mükellefler Vergi Levhalarını, İnternet Vergi Dairesi’nden bizzat kendileri veya bağımsız çalışan serbest muhasebeciserbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir aracılığıyla yazdırabilirler.

Mükellefler, Vergi Levhası oluşturma ve sorgulama işlemlerini; İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla (ivd.gib.gov.tr) yapabilirler. Mükellefler ayrıca Vergi Levhalarına bağlı bulundukları meslek odaları aracılığıyla da erişebilirler.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler mal alış ve satışlarında belge düzenlemek zorunda mı?

Basit usule tabi mükelleflerin kullandıkları belgeler ve zarflar sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından bastırılmaktadır. Mükellefler bu belgeleri bağlı oldukları odalardan temin edebilirler. Mükelleflerin bulunduğu yerde bağlı oldukları oda veya birlik yoksa veya bulunduğu yerde bağlı olacağı oda veya birlik kurulmamış ise; en yakın oda veya birliğe veya karma odaya kayıt yaptırabilirler ve belgelerini de kayıt yaptırdıkları bu odadan temin edebilirler.

Basit usulde vergilendirme kapsamında olup, meslek odalarına üye kayıtları yapılamayan, traktörle nakliyecilik yapanlar, hususi oto ile ticari faaliyette bulunanlar, biçerdöver işletmecileri ile inşaat ustaları gibi mükellefler, kullanacakları belgeleri ikinci sınıf tüccarların tabi oldukları esaslar çerçevesinde (anlaşmalı matbaalara bastırmak veya noterlere tasdik ettirmek suretiyle) temin edebilirler. Mükellefler, diledikleri takdirde kullanacakları belgeleri faaliyette bulundukları yerdeki herhangi bir oda veya birlikten de alabilirler.

Basit usule tabi mükelleflerin kayıtları nasıl tutulmaktadır?

Basit usule tabi mükelleflerin kayıtları, bağlı oldukları oda veya birlikler bünyesinde kurulan muhasebe bürolarında tutulmaktadır. İsteyen mükellefler, kayıtlarını (hiçbir izne gerek olmadan) kendileri de tutabilir. Bu takdirde, vergilendirme ile ilgili sorumlulukların tamamı kendileri tarafından yerine getirilmelidir. Dileyen mükellefler ise kayıtlarını serbest muhasebeciserbest muhasebeci mali müşavir gibi meslek mensuplarına tutturabilirler.

Mükellefler, satış ve hizmetleri için düzenledikleri hasılat belgelerini bir zarfta, faaliyetleri ile ilgili olarak mal ve hizmet alışları ile giderleri için aldıkları gider belgelerini başka bir zarfta toplayarak saklamalıdırlar.

Kayıtları odalarda tutulan mükellefler ise her aya ait zarfları izleyen ayın 10’una kadar kaydının tutulduğu büroya teslim etmeleri gerekmektedir.

Mükelleflerden zarf içinde alınan belgeler bürolarda işletme hesabı defterinin gelir ve gider sayfalarındaki işlem başlıkları esas alınarak bilgisayar ortamına aktarılır. Bu belgeler cari yılsonuna kadar bürolarda saklanmaktadır.

Basit usule tabi mükelleflerin sahte veya yanıltıcı belge düzenlemeleri halinde nasıl bir işlem yapılmaktadır?

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmez.

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmez.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/basit_usul_rehber_2021.pdf

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/Basit_usul_rehber_2020.pdf

2022 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler:

g) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

1-  (1) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 200.000 TL ve 320.000 TL,

2-  (2) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 100.000 TL,

3-  (3) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım ve diğer işlerin birlikte yapılması (Yıllık Satış Tutarı+İş Hâsılatı) durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 200.000 TL

2022 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli Hadleri;

f) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

(Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Aşmaları Durumunda Gerçek Usulde vergilendirilecekleri Yıllık Kira Bedeli Tutarı sınırı)

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 16.000 TL,

– Diğer yerlerde 10.000 TL

2021 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler:

g) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

1-  (1) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 150.000 TL ve 240.000 TL,

2-  (2) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 76.000 TL,

3-  (3) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım ve diğer işlerin birlikte yapılması (Yıllık Satış Tutarı+İş Hâsılatı) durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 150.000 TL

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli Hadleri;

f) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

(Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Aşmaları Durumunda Gerçek Usulde vergilendirilecekleri Yıllık Kira Bedeli Tutarı sınırı)

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL,

– Diğer yerlerde 7.600 TL

2020 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2019 takvim yılı için 120.000 TL’yi aşmaması (2020 takvim yılı için 140.000 TL*),

veya yıllık satışları tutarının 2019 takvim yılı için 180.000 TL’yi aşmaması (2020 takvim yılı için 220.000 TL*),

2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının; 2019 takvim yılı için 60.000 TL’yi aşmaması (2020 takvim yılı için 70.000 TL*),

3. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının; 2019 takvim yılı için 120.000 TL’yi aşmaması (2020 takvim yılı için 140.000 TL*), gerekmektedir.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları:

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı;

• büyükşehir belediye sınırları içinde 2019 takvim yılı için 9.000 TL’yi aşmamak (2020 takvim yılı için 11.000 TL*)

• diğer yerlerde 2019 takvim yılı için 6.000 TL’yi aşmamak (2020 takvim yılı için 7.000 TL*)

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

* 2020 yılında beyanname verecek olan mükellefler 2019 takvim yılı için geçerli olan tutarları esas alacaklardır.

2019 Yılı Basit Usule Tabi OlmanıÖzel Şartları:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının (2019 yılı için 120.000 TL)  veya yıllık satışları tutarının (2019 yılı için 180.000 TL)  aşmaması

2. Bir numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının (2019 yılı için 60.000TL) aşmaması,

3. Bir ve iki  numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamınını (2019 yılı için 120.000 TL)  aşmaması *

2019 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde;

2019 takvim yılı için 9.000 TL,

diğer yerlerde;

2019 takvim yılı için 6.000 TL TL’yi aşmamak.*

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

* 2019 yılında beyanname verecek olan mükelle er 2018 takvim yılı için geçerli olan tutarları esas alacaklardır. 

2018 Yılı Basit Usule Tabi OlmanıÖzel Şartları:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının (2018 yılı için 100.000 TL) – veya yıllık satışları tutarının (2018 yılı için 148.000 TL) – aşmaması

2. Bir numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının (2018 yılı için 49.000 TL) – aşmaması,

3. Bir ve iki  numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının (2018 yılı için 100.000 TL) –  aşmaması,

Hangi işler basit usule girer?

Basit usule tabi mükellefler, marangoz, mahalle bakkalı, küçük esnaf, terzi, berber, tesisatçı gibi meslek gruplarını kapsar.

Basit usul olduğu nasıl anlaşılır?

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış, giderler ve hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır.

Kimler basit usul olamaz?

Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları. 2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar. 3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.

Basit usuller defter beyan ne zaman işlenecek?

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Basit usuller beyanname verecek mi?

Örneğin; basit usule tabi olan mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden 2022 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Bu kapsamda hazırlanan “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi” kullanıma sunulmuştur.

Basit usul internetten satış yapabilir mi?

E-ticarette basit usul vergi olur mu diye merak edenler için basit usul e-ticaret konusunda mümkün olmamaktadır. E-ticaret ile uğraşan kişi ya da işletmeler gerçek usule göre vergilendirilmektedir. Basit usul internetten satış mümkün görünmemektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. hasan dedi ki:

  basit usule geçmek kolay ozaman

BİR YORUM YAZ