Site Rengi

Kocdag.net

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Devam Eden Yirmi Dokuz Yaşını Dolduran Mükellefin İstisnadan Yararlanmaya Devam Edilip Edilmeyeceği Hakkında Özelge E-46480499-120[2021/1752]-13943

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: E-46480499-120[2021/1752]-13943

Tarih: 03.02.2022

Konu: Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Süresi İçinde Yirmi Dokuz Yaşının Doldurulması Halinde İstisnadan Yararlanmaya Devam Edilip Edilmeyeceği Hakkında Özelge

İlgi: 13/03/2021 tarihli ve 73746 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden …. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….  vergi kimlik numaralı mükellefi olarak ….. Adi Ortaklığının %50 hissesine sahip ortağı olduğunuz, 15/1/2020 tarihinde yemek hazırlama ve sunum faaliyetine başladığınız, doğum tarihinizin 12/11/1991 olduğu, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmadığınız ve anılan vergi dairesi müdürlüğünce genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanabileceğiniz hususunda … tarih ve … sayılı yazı ile tarafınıza bilgi verildiği belirtilerek, faaliyete başladığınız takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi içerisinde 29 yaşını doldurmanız durumunda genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmaya devam edip etmeyeceğiniz hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Genç girişimcilerde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde;

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması 

2- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi(Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “İstisnadan faydalanacaklar ve faydalanma şartları” başlıklı 3 üncü maddesinde;

“(1) İstisnadan;

a) Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş,

b) Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış,

tam mükellef gerçek kişiler yararlanır.

(3) Genç girişimcilerde kazanç istisnasında, özellikli durumlara ilişkin hususlar şunlardır;

a) Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi.

1) Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir. Bu durumda mükelleflerin istisnadan yararlanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da istisnadan faydalanamaz.

…”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, mükellefiyetinizin başlangıç tarihi itibarıyla sizin ve ortağınızın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan şartları topluca taşımanız durumunda, faaliyete başladığınız takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca genç girişimcilerde kazanç istisnası hükmünden faydalanmanız mümkün bulunmakta olup, istisnadan yararlandığınız dönemlerde 29 yaşını doldurmanız, söz konusu istisnadan yararlanmanıza engel teşkil etmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ